قلاب

 

 

قلابها در دو نوع S   و لنگری تولید گردیده اند و هر کدام بسته به نوع محصول و جابجایی مورد نظر شما انتخاب و مورد بهره برداری قرار می گیرد .

اجزاء تشکیل دهنده یک قلاب شامل :

 

hook


1- هوک که به صورت یکپارچه و فورج تهیه می گردد و نیروی متحمله جرثقیل مستقیمن متحمل آن می باشد.
2- بیرینگها که وظیفه کاهش استهکاک در گردش قرقره ها حول محور را دارند.